برچسب: مشاوره زوج

377

انگیزه جنسی

نیاز جنسی،انگیزه نیرومند دیگری است که موجود زنده را به فعالیت وا می دارد.درست است که ارضا نکردن نیاز جنسی زندگی خود فرد را به خطر نمی اندازد اما در...