برچسب: حل مسئله

هدف چیست؟ 7

مهارت حل مسئله

حل مسئله حل مسئله فرایند شناختی رفتاری است که توسط خود فرد هدایت می شود و وی تلاش می کند با کمک آن، راه حل های موثر با ساز گارانه...