دسته: دعوت به همکاری

به منظور دعوت به همکاری از این دسته استفاده می شود.

استخدام منشی 28

استخدام منشی

استخدام منشی مطب روانشناس مرکز مشاوره دیدار به منظور تکمیل کادر خود مسئول دفتر با شرایط زیر دعوت به همکاری می کند : ۱- آشنایی با Word, Excel و ترجیحا...