دسته: دعوت به همکاری

به منظور دعوت به همکاری از این دسته استفاده می شود.

استخدام منشی 609

استخدام منشی

استخدام منشی مطب روانشناس مرکز مشاوره دیدار به منظور تکمیل کادر خود مسئول دفتر با شرایط زیر دعوت به همکاری می کند : ۱- آشنایی با Word, Excel و ترجیحا...