دسته: دعوت به همکاری

به منظور دعوت به همکاری از این دسته استفاده می شود.

استخدام منشی 0

استخدام منشی

استخدام منشی مطب روانشناس مرکز مشاوره دیدار به منظور تکمیل کادر خود مسئول دفتر با شرایط زیر دعوت به همکاری می کند : ۱- آشنایی با Word, Excel و ترجیحا...