نویسنده: admin

410

قدرت تجسم

تجسم فرآیندی است که توسط تمامی استادان و آموزگاران برجسته ی قدیمی و امروزی،در طول قرن ها تدریس می شود.چارلزهانل در کتاب((روش کلیدی))چاپ 1912،به بیست و چهار نوع تمرین هفتگی...

تفکر انتقادی 16

تمایز و ادغام

تمایز و ادغام دو فرآیند فطری در عامل بودن هستند که انگیزش و رشد جاری را هدایت می کنند.تمایز،خود را گسترش می دهد و آن را به طور فزاینده ای...