6 اشتباه بزرگ که زنان در رابطه با مردان مرتکب می شوند

1_زنان در حق مردان مادری کرده و با آنان به مانند بچه رفتار می کنند. هنگامی که با یک مرد مانند پسر بچه ی کوچکی رفتار می کنید،او نیز شما...