15 باور غلط درباره خودزنی

15 باور غلط درباره خودزنی: فقط زن ها خودزنی می کنند: مطالعات نشان می دهد که 30 تا 40 درصد از افرادی که به خود صدمه می زنند، مرد هستند....