برقراری یک ارتباط سالم

 مراحل روند برقراری یک ارتباط سالم مرحله اول: شروع یکی از نشانه های سلامت روانی، وجود روابط بین فردی است. روابط گرم و صمیمی با دیگران اعتماد، راحتی و آسایش...