گوش دادن مرد به همسرش

مهارتهای مردانه برای گوش دادن بدون ناراحتی مرد با استفاده از مهارتهای جدید ارتباطی می تواند به شیوه جدیدی به حرفهای زن گوش دهد و از او حمایت کند. وقتی...