تنظیم و کنترل هیجان

قسمت اعظم با هوش بودن از لحاظ هیجانی،درک و تنظیم هیجان های خود است،اما کار اصلی،درک و تنظیم هیجان های دیگران است.از لحاظ هیجانی با هوش بودن یعنی وقتی در...