گناهکار شمردن بچه ها در طلاق

تشویشهای بعد از جدایی_رویای به هم پیوستن والدین_و احساس مسئولیت کردن در مقابل پدر و مادر در امر طلاق مشکلی است که پس از جدایی برای اغلب بچه ها به...