گفت و گو درباره ی جنسیت با کودکان

 صحبت کردن با بچه ها درباره ی جنسیت،برای اغلب والدین کاری دشوار است.والدین یا نگران زیاد گفتن هستند و یا کم گفتن و یا نگران گیج کردن بچه های خود.بسیاری...