تربیت جنسی کودک 1

مطالبی که کودکان در سنین مختلف در خصوص مسائل جنسی باید بدانند: کودک تا پنج سالگی باید مسائل زیر را بداند: _ نام صحیح اعضای بدن از جمله اعضای تناسلی...