کودک یک تا سه ساله چه ویژگی های روانشناختی دارد؟

یک تا سه سالگی «ویژگیهای رشدی» بیشتر کودکان پس از یک سالگی می کوشند با غان و غون کردن با پدر و مادر، یا مراقبانشان حرف بزنند. زمانی که کودکان...