کودک تیزهوش

کودک با استعداد و تیزهوش کودکان تيزهوش و پدر و مادر آنان معمولا آدمهایی بی اندازه خوشبخت تلقی می شوند. واژه ی ” تیزهوش ” دقيقا چنین مفهومی را در...