کودک بیش فعال و انجام تکالیف

وقتی کودک بیش فعال برای انجام تکالیف زمان زیادی را صرف می کند،اقدامات زیر را انجام دهید : با او قاطعانه صحبت کنید و بگویید وقت محدودی برای انجام تکالیف...