کنترل روابط پدر و مادر توسط فرزندان

بازتابی که بچه ها در مقابل روابط صمیمانه پدر و مادر نشان می دهند،در نوع خود معمایی است.زمانی که پدر و مادر از نظر جسمی و روحی به هم نزدیک...