کنترل بیرونی: عادت ویرانگر زندگی زناشویی

رابطه ی زناشویی به طور طبیعی سرچشمه ی اصلی ناخشنودی است. هیچ رابطه ی دیگری در زندگی بشر نمی توانید مانند ازدواج دو انسان بالغ را ممکن است شناخت بسیار...