کنار آمدن با مشکلات

کنار آمدن با مشکلات استفاده از سیستم های حمایتی یک مهارت کنار آمدن که خیلی ها به آن توجهی ندارند، استفاده ی سازنده از یک سیستم حمایتی است. سیستم های...