کم خوابی و بیش فعالی sleep deprived and hyper

در کودکان بین کم خوابی و بیش فعالی رابطه وجود دارد. کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/کمبود توجه ممکن است فقط خسته شوند. با توجه به تحقیقات برخی از موارد...