کمک به مرد ها

1- نامزد یا همسرتان را تشویق کنید که رابطه ی دوستی خوب و مستحکمی را با مرد های دیگر برقرار کند.اغلب مردها به سختی می توانند با مرد های دیگر...