کاهش افکار وسواسی با مواجه سازی ذهنی

وسواس های فکری شما تنها افکار مزاحم بی ضرری هستند که چون آنها را به اشتباه خیلی مهم، خطرناک یا به هر حال تهدید کننده تعبیر میکنید،  به حیات خود...