نویسنده: آنیتا مصری

0

پویش های روانی (سرکوبی)

فروید مشاهده کرد که افراد اغلب رفتارهایی را انجام میدهند که واقعا دوست ندارندانجام دهند(مثل دست شستن تشریفاتی ).چون افراد گاهی کارهایی را انجام میدهند که دوست نداشتند انجام دهند،...

0

هوش هیجانی و سلامت

هر مشکلی، در طول حیات خود، زمانی آماده حل شدن و از بین رفتن میشود. هیجانها وسیله ای است که با آن میتوانید برای حل مشکل اقدام کنید، مشکلی آنچنان...

اسکیزوفرنی و نشنانه های آن 0

روش های کاهش اضطراب

1.آموزش آرامش عضلانی: بیشتر به افرادی که درحالت تنش به سر میبرند و عموما دلواپس هستند، کمک میکند. آرامش عضلانی در بسیاری از روش های زایمان طبیعی و یوگا کاربرد...