داشتن رابطه احساسی

هرچند در ادبیات و روزنامه واژه ی عشق خیلی آسان و ساده بکار می رود اما در روانشناسی این چنین نیست و با احتیاط بیشتری از آن استفاده می شود....