چگونه به دنیا معنا می بخشیم؟

چگونه به دنیا معنا می بخشیم؟ آدمیان مغز های شگفت انگیزی دارند که بسیار پرتوان و کار آمد هستند،لیکن،این مغز ها با وجود شگفت انگیز بودن،به هیچ وجه کامل نیستند.یکی...