چند اشتباه تربیتی

برچسب زدن به کودک ( تو تنبلی ، شیطونی، حسودی، بی عرضه ای و…) مقایسه با سایر کودکان ( از پسر عموت یاد بگیر، ببین چقدر با ادبه) برآورده کردن...