چطور در شرايط بحراني بهتر تصميم بگيريم؟

  ?چطور در شرايط بحراني بهتر تصميم بگيريم؟ وقتی در شرایط سخت یا بحرانی قرار می گیریم نیاز داریم بهتر فکر کنیم. برای بهتر فکر کردن نیاز داریم تا هیجان...