چطور در شرايط بحراني بهتر تصميم بگيريم؟

  💎چطور در شرايط بحراني بهتر تصميم بگيريم؟ وقتی در شرایط سخت یا بحرانی قرار می گیریم نیاز داریم بهتر فکر کنیم. برای بهتر فکر کردن نیاز داریم تا هیجان...