چرا کار خود را ترک می کنیم؟

اولین دلیلی که کارمان را ترک میکنیم، این است که در مقابل زحمتی که میکشیم از نا قدردانی نمیشود. مردم گمان میبرند که مهم ترین دلیل ترک کار، کمبود مزایای...