چرا مردها حرف نمی زنند؟

چرا مردها حرف نمی زنند؟  مردها با سکوت به اهداف خود می رسند و احساس امنیت خاطر بیشتری می کنند. آنها با انجام کارهای به ظاهر کوچک مانند شستن ماشین،...