چرا عاشق می شویم؟

عشق کافی نیست عشق تجربه ای اعجاز گونه و قدرتمند است. در ابتدا هر دیدار، هر گفتگو و هر لحظه، بسیار درست و بی کم و کاست به نظر می...