چرا حوصله مان سر می رود؟

بدون شک برای شما هم این اتفاق افتاده است که هنگام انجام فعالیتی یکنواخت و طولانی،مدام حواستان پرت شود و به علت نداشتن تمایلی به ادامه دادن آن،خوابتان بگیرد و...