کتاب پیوند زخم خورده

ین کتاب برای چه کسانی مناسب است؟ این کتاب را در وهله نخست برای هر زوجی – اعم از زن و شوهرها و نامزدها – نوشته ام، که پس از عهدشکنی یکی...