پیش داوری

پیش داوری به عنوان یک نگرش مثبت یا منفی،ساده ترین تعریف پیش داوری است که مطرح می باشد. اغلب ما بر اساس قضاوت های قبلی خود نظر می دهیم،عمل،رفتار و...