پویش های روانی (سرکوبی)

فروید مشاهده کرد که افراد اغلب رفتارهایی را انجام میدهند که واقعا دوست ندارندانجام دهند(مثل دست شستن تشریفاتی ).چون افراد گاهی کارهایی را انجام میدهند که دوست نداشتند انجام دهند،...