پنجره خداحافظی

در بسیاری از کشورها در مدرسه و مهدکودک نیمه ی بالایی در کلاس، به طور جداگانه باز میشود، در نتیجه والدین میتوانند از پشت در به داخل خم شوند و...