خسارات پرخاشگری و خشونت

جنگ ها،کشتار ها،حملات نظامی،ترور و غیره هریک می تواند به نحوی میزان پرخاشگری و خشونت را افزایش دهد و جامعه ی آرام را تبدیل به تنش،نگرانی و خشونت نماید. در...