استقلال طلبی کودکان 2 ساله

ویژگی های کودک 2 ساله کودکان دو ساله، صرفنظر از استقلال طلبی، اغلب لجباز و منفی هم می شوند. منطقی یا غیرمنطقی با هر چه بگویید مخالف می کنند و...