وقت گذاشتن برای همسر

پرسش: چگونه می توانم همسر شغل پرستم را قانع کنم تا وقت و توجه بیشتری صرف زندگی مشترک نماید؟ حس میکنم همیشه در حال رقابت با شغل همسرم هستم ....