وضعیت مثبت روان شناختی

#روانشناسى 💠وضعیت #مثبت روان شناختی فرد که با چهار ویژگی ذیل مشخص می شود: 1️⃣ #کارآمدی: #خود_کارآمدی و اطمینان به خود دارد که می تواند برای انجام کارهای سخت و...