برچسب: وسواس

0

انواع وسواس

انواع وسواس 1- مسئولیت در مورد صدمه یا اشتباه نگرانی یا اضطراب شدید در مورد: _ انجام اشتباهاتی که منجر به صدمه دیدن شخص دیگری خواهد شد. _ صدمه دیدن...