وسواس کودکان

به وسواس نشان دهید چه کسی رئیس است… به وسواس بگوید((من الان خواسته تو را انجام نخواهم داد)).کاری کنید که خواسته وسواس 10 دقیقه به تاخیر بیافتد.خودتان را با موضوعات...