وسواس های نظم و تقارن

مواجه سازی با این نوع وسواس های فکری باید موجب شود احساس کنید گویی چیزی ((سرجایش نیست))و می خواهید آن ها را ((سرجایشان بگذارید))؛یعنی در جای صحیح،ترتیب درست یا چیدمان((بی...