وابستگی مادر و کودک

کودک انسان دارای سه مرحله وابستگی است. یکی بعد از زایمان از بین میرود، دیگری که تا دو سالگی بین مادر و کودک وجود دارد و آخرین مرحله تا دوازده...