هیچ کس مرا دوست ندارد

نگرانی های اجتماعی: اگر کسی مرا دوست نداشته باشد چی؟   اگر از ارزیابی منفی دیگران می ترسید، پس نگران این هستید که دیگران در مورد شما چگونه فکر میکنند....