برچسب: هوش هیجانی

472

شناختن هیجان

شناسایی حالتهای هیجانی اصلی ترین و بنیادی ترین مهارتی که به هوش هیجانی کمک می کند، توانایی شناخت دقیق حالتهای هیجانی است. دلیل این ادعا ساده است: ناتوانی در تشخیص...

0

هوش هیجانی

هوش عاطفی، هوش احساسی یا هوش هیجانی  شامل شناخت و کنترل عواطف و هیجان‌های خود است. به عبارت دیگر، شخصی که هوش هیجانی بالایی دارد، سه مؤلفهٔ هیجان هارا به‌طور موفقیت آمیزی با یکدیگر...