هوش هیجانی و موفقیت شغلی

به کار گرفتن هوش هیجانی چه تاثیری بر موفقیت شغلی دارد؟ پاسخ کوتاه این است: خیلی زیاد. به کار گرفتن هوش هیجانی روش بسیار خوبی است که انرژی را در...