هوش هیجانی و سلامت

هر مشکلی، در طول حیات خود، زمانی آماده حل شدن و از بین رفتن میشود. هیجانها وسیله ای است که با آن میتوانید برای حل مشکل اقدام کنید، مشکلی آنچنان...