همرنگی

1-انسان ها گرایش به تنبلی دارند و از میان بر ها استفاده می کنند.بنابر ابن همنوا و همرنگ می شویم. 2-میزان اضطراب و نگرانی ها را با همرنگی کردم کمتر...