هفت عادت مهرورزی و پیونددهنده در ازدواج

هفت عادت مهرورزی و پیونددهنده در ازدواج 1_ گوش کردن 2_ حمایت کردن 3_ تشویق نمودن 4_ احترام گذاشتن 5_ اعتماد کردن 6_ پذیرفتن فرد همانگونه که هست 7_ گفتگوی...