هراس اجتماعی

بطور کلی روند تمرینات مواجهه در هراس اجتماعی از تمرین با درمانگر شروع شده،(مثلاً ایفای نقش)، و تا تمرین با هم کلاسی ها و در شرایط واقعی گسترش می یابد.یکی...