هدف در خانواده

خانواده مهمترین و اساسی ترین سازمان دنیا و زیر بنای جامعه است. هیچ تمدنی نتوانسته بر پایه ی خانواده های درهم ریخته استوار بماند و هیچ بنیادی نمی تواند اهداف...